BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601400

Data: 23 czerwca 2004r.
Nr uchwały: XXIV/171/2004
Dotyczy: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XXIV/171/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004r.


w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie
do uchwały nr XXIV/171/2004
z dnia 23 czerwca 2004 r.


Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi, iż projekty mieszczące się w działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji winny wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego.

Dokument takowy może być tworzony na poziomie gminy lub powiatu. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego zawiera szczegółową diagnozę społeczno- gospodarczą powiatu inowrocławskiego, obszary problemowe oraz wykaz zadań inwestycyjnych w latach 2004- 2006 obligatoryjnie oraz w latach 2007- 2013 fakultatywnie, planowanych do realizacji przez samorządy gminne powiatu inowrocławskiego oraz inne podmioty, potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Zapisy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego określają procedury przyjmowania Planów Rozwoju Lokalnego uchwałą Rady Powiatu.

Powyższa kwestia czyni zasadnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

plan_rozwoju_lokalnego.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 932KB
  Data dodania: poniedziałek, 28 czerwca 2004, godz. 13:00
  Typ MIME: application/pdf