BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576213

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/173/2004
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.
Uchwała nr XXIV/173/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 67 ust 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 oraz art. 70 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 i z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276 oraz Nr 139, poz. 1324) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić sposób pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2003 rok w kwocie 9.516.717,40 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset siedemnaście 40/100 PLN) poprzez rozliczenie w latach następnych w wysokości 9.516.717,40 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset szesnaście tysięcy siedemset siedemnaście 40/100 PLN).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Roczne sprawozdanie finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie precyzują organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tym niemniej wymieniają organy uprawnione do tworzenia tych jednostek i sprawowania nadzoru.
Natomiast Statut PS ZOZ w Inowrocławiu w § 27 ust. 6 stanowi, iż roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu w Inowrocławiu.
W związku z powyższym należy przyjąć, że decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powinna podjąć Rada Powiatu w Inowrocławiu.
Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu w dniu 24 maja 2004 r. podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2003.
W planie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych PS ZOZ na rok 2003 zakładana była strata w wysokości 2.788.000,00 zł.
Na koniec 2003 r. Zakład zamknął działalność stratą w wysokości 7.301.442,40 zł. Wpływ na tak znaczne zwiększenie straty miało ograniczenie przez limity przychodów z NFZ i brak możliwości uzyskania zapłaty w kwocie 6.844.000,00 zł za wykonane usługi medyczne poza limitem. Na uwagę zasługuje fakt, iż w w/w kwocie 5.632.000,00 zł to należność za usługi wykonane dla pacjentów w sytuacji zagrożenia życia.
Dodatkowym obciążeniem wyniku finansowego jest wypłacanie personelowi medycznemu z własnych środków Zakładu należności zagwarantowanych tzw. ustawą 203.
We wniosku skierowanym do Rady Powiatu PS ZOZ wnosi o pozytywne zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2003 poprzez rozliczenie w latach następnych. Powyższa propozycja została zawarta w "Sprawozdaniu finansowym za rok 2003" - tabela 1.7.2. "Propozycje co do sposobu podziału straty za rok 2003".
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr VIII/III/2004 z dnia 24 maja 2004 r.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały i przedstawienie jej pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.173.1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,3MB
  Data dodania: wtorek, 6 lipca 2004, godz. 09:16
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.173.2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 3,3MB
  Data dodania: wtorek, 6 lipca 2004, godz. 09:26
  Typ MIME: application/pdf