BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 604070

Data: 23 czerwca 2004 r.
Nr uchwały: XXIV/175/2004
Dotyczy: utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
Uchwała nr XXIV/175/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 czerwca 2004 r.


w sprawie utworzenia Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 2 pkt 3, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr III, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93, poz. 810) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4 poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Z dniem 1 lipca 2004 r. utworzyć zakład budżetowy o nazwie Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Kujawskiej 20.

§2


1. Wyposażyć zakład budżetowy, o którym mowa w § 1 w majątek, składający się z Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Kujawskiej 20 i dotychczasowego internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego przy ul. Kujawskiej 20 w Kruszwicy wraz z wyposażeniem.
2. Wymieniony w ust. 1 majątek przekazany zostanie protokołem zdawczo - odbiorczym.

§3


Statut zakładu budżetowego o nazwie Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Powołanie zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowi ważny element wypełniania przez powiat swych zadań w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i Sportu. Jednocześnie pozwala na właściwe wykorzystanie w ciągu całego roku posiadanych obiektów w postaci
hali widowiskowo - Sportowej i internatu stanowiącego zaplecze noclegowe. Efektem tego powinien być także racjonalny sposób finansowania placówki.
Należy zaznaczyć, że w roku ubiegłym utrzymanie samego internatu wyniosło 356.207 zł. z czego subwencja oświatowa Zamknęła się kwotą 114.525 zł. (3.817,50 zł na 1 wychowanka, w roku 2004/05 3.966 zł na wychowanka ). Pozostałą część 241.683 zł. to dotacja z budżetu powiatu. Zakłada się, że budżet tworzonego Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji składać się będzie z subwencji oświatowej (w roku bieżącym 118. 980 zł.), dotacji oraz dochodów własnych. Złożą się na nie przede Wszystkim: organizowanie zawodów Sportowych, organizowanie obozów szkoleniowo - Sportowych, kolonii letnich, zimowisk, wynajem hali na różnego rodzaju imprezy o charakterze kulturalnym. W oparciu, o akwen jeziora Gopło PMOSiR stać się powinien w niedalekiej przyszłości, znaczącym ośrodkiem Sportów wodnych.
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn zm.) do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie w majątek.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.175.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 262KB
  Data dodania: poniedziałek, 5 lipca 2004, godz. 10:19
  Typ MIME: application/pdf