BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575882

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/183/2004
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.
Uchwała nr XXV/183/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.


w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu imienia generała Władysława Sikorskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz §1 ust. 3 i ust. 4 Ramowego Statutu Publicznego Liceum Profilowanego stanowiącego załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 ł:. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416 oraz z 2004 r., Nr 66, poz. 606) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Nadać Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34 imię generała Władysława Sikorskiego.

§2


Wymieniony w §1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu będzie nosił nazwę "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego".

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Do organu prowadzącego wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34 imienia gen. Władysława Sikorskiego.
Zgodnie z §1 ust. 3 i 4 Ramowego Statutu Publicznego Liceum Profilowanego, stanowiącego załącznik Nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.), liceum profilowanemu imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady liceum profilowanego lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski