BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576228

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/187/2004
Dotyczy: ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na 2004 r.
Uchwała nr XXV/187/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.


w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy na 2004 r.

Na podstawie art. 117 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i nr 123, poz. 1291), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustala się stawki dotacji przedmiotowych na 2004 r. dla Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy w następującej wysokości:
1) Hala sportowa 22,00 zł /1 godzina
2) Baza noclegowa 6,86 zł /1 osobodzień

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o przedstawiony wniosek Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy Zarząd Powiatu w Inowrocławiu wnosi o ustalenie proponowanych stawek dotacji przedmiotowych.
Wyliczenie stawek dotacji przedmiotowych przedstawia poniższe zestawienie:


Lp.WyszczególnienieBaza noclegowaHala sportowa
1.Jednostka kalkulacyjna1 osobodzieńgodzina korzystania
2.Planowana ilość jednostek kalkulacyjnych5400 2880
3. Planowane koszty ogółem (zł) 99.832 137.600
4. Średni koszt przypadający na 1 jednostkę kalkulacyjną (zł) 18,49 47,78
5. Planowane przychody ogółem (zł) 62.788 74.240
6.Średnie przychody przypadające na 1 jednostkę kalkulacyjną (zł) 11,63 25.78
7. Stawka dotacji na 1 jednostkę kalkulacyjną(zł)6,86 22,00
8. Stawka dotacji x jednostka kalkulacyjna (zł) = kwota dotacji 37.044 63.360
Razem kwota dotacji przedmiotowej 100.404,- zł


Wyliczenie planowanych jednostek kalkulacyjnych:
Baza noclegowa - 60 miejsc x 30 dni x 6 m-cy = 10.800 osobodni x 50% obłożenia = 5.400
osobodni.
Hala sportowa - 480 godzin wykorzystania miesięcznie x 6 m-cy = 2880 godzin.
Wobec faktu, iż Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji jest w rozruchu i dopiero po przepracowaniu pełnego roku kalendarzowego - budżetowego będzie można określić prawidłowość prognozowanych przychodów ze sprzedaży usług i za korzystanie z hali sportowej oraz bazy noclegowej - stawki dotacji wyliczono jak wyżej.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski