BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577049

Data: 28 lipca 2004 r.
Nr uchwały: XXV/191/2004
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.
Uchwała nr XXV/191/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 lipca 2004 r.


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571, Nr 120, poz. 2448 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1847).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2004 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
W myśl art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę określa statut.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski

Załączniki:

zal.191.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 122KB
  Data dodania: piątek, 20 sierpnia 2004, godz. 11:04
  Typ MIME: application/pdf