BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576933

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/200/2004
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała nr XXVI/200/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102,poz. 1055) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.ll0l, Nr III, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.844, Nr 223. poz. 2217, Nr 228. poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3.041.744 zł w następujący sposób:
1. Zadania realizowane przez Starostę:
1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 297.239 zł
2) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 220.000 zł
3) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego O zł
4) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb O zł
5) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych O zł
2. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 40.000 zł
rehabilitacja zawodowa ogółem: 557.239 zł
3. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 256.400 zł
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 41.000 zł 3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 350.000 zł
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 1.032.265 zł
5) zobowiązania dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 804.840 zł
rehabilitacja społeczna ogółem: 2.484.505 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Powiatu nr XXI/132/2004 z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z pismem z dnia 2 września 2004 roku Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informującym o przyznaniu dla naszego powiatu dodatkowych środków w wysokości 561.556 zł na realizację zadań ustawowych w 2004 roku Rada Powiatu w Inowrocławiu na podstawie przepisów art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.Nr 123,poz. 776 z późn. zm.), a także § 6 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz. U .Nr 88, poz.808 ) zobowiązana jest określić zadania na które zostaną przeznaczone przyznane środki.
Z uwagi na duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych formami pomocy z zakresu rehabilitacji społecznej dodatkowe środki należy przeznaczyć na zadania ustawowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Ponadto w związku z stwierdzonym brakiem wpływu wniosków interesantów na niektóre zaplanowane w uchwale nr XXI/132/200 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 roku formy pomocy w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych zasadne jest dokonanie przeniesienia środków w wysokości 130.000 zł na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych realizowaną przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjecie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski