BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601389

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/202/2004
Dotyczy: ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych.
Uchwała nr XXVI/202/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.

w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Ustalić organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały ustala organizację i szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych, które funkcjonują na terenie powiatu inowrocławskiego.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nie letnich, a także osobie z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność oraz uchodźcy należy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 12 i art. 19 pkt 1 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych powiatu.
Ośrodki interwencji kryzysowej i mieszkania chronione pozwalają realizować usługi wspierające poprzez udzielenie pomocy stosownie do stwierdzonych potrzeb.
Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych osoby, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza lub jest równy kwocie kryterium dochodowego, o którym mowa wart. 8 ust. 1 podanej wyżej ustawy. Ustawodawca określił dla osoby samotnej - kryterium dochodu 461,00 zł, a na każdą osobę w rodzinie kryterium dochodu - 316,00 zł.
Zasady odpłatności za pobyt w ośrodkach interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych ustalone są w zależności od posiadanego dochodu własnego i nie mogą obniżyć warunków bytowych osób korzystających z ww. pomocy. Takie rozwiązanie zgodne jest z ogólnie przyjętą zasadą wspierania i udzielania pomocy.
W związku z powyższym przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.2.202.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 328KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:07
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.1.202.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 178KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 14:07
  Typ MIME: application/pdf