BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576201

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/205/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.
Uchwała nr XXVI/205/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264iNr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W związku z art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.391 z późn.zm.) oraz art.12 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.) Zarząd Powiatu w Inowrocławiu prosi o przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za I półrocze 2004 r.


Starosta
Leonard Maciejewski