BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576249

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/207/2004
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXVI/207/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Woźniaka z Mierzwina na Starostę Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uznać skargę Pana Jerzego Woźniaka za bezzasadną.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


W 2004 roku wpłynęła skarga do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu na Starostę Inowrocławskiego. Skargę tę skierowano do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna na swoich kolejnych posiedzeniach kompletując dokumenty z różnych instytucji - od 1997 roku (Urząd Rejonowy w Inowrocławiu, Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu itp.) dokonała szczegółowej analizy stwierdzając, iż Starosta Inowrocławski postępował w przedmiotowej sprawie z całą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi złożone na Starostę.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka