BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575886

Data: 29 września 2004 r.
Nr uchwały: XXVI/198/2004
Dotyczy: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2
Uchwała Nr XXVI/198/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 września 2004 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".

Na podstawie art. 12, pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zmienia się załącznik określony w §1 uchwały nr XXV/189/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej" w ten sposób, że otrzymuje on nową treść pn. "REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTW A DOJRZAŁOSCI, PROWADZONYCH I DOTOWANYCH PRZEZ POWIAT INOWROCŁAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2004/2005" i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Z uwagi na fakt, iż zmienione zostały zasady Sporządzania wniosków aplikacyjnych, uchwałę niniejszą podejmuje się w celu modyfikacji opracowanego uprzednio regulaminu w sposób dostosowany do regulaminu ramowego. Zgodnie z ustaleniami Konwentu Starostów, rozdział środków dokonany będzie na wnioski jednostek koordynujących, z których jeden będzie dotyczył wszystkich uczniów a drugi wszystkich studentów z terenu całego województwa. W tej sytuacji, niezbędne jest Przyjęcie nowego regulaminu przyznawania Stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie Szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", dostosowanego do regulaminu opracowanego przez koordynatorów.
Stosownie do zapisów art. 12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, do wyłącznej właściwości rady powiatu należy między innymi podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.198.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 424KB
  Data dodania: wtorek, 12 października 2004, godz. 13:52
  Typ MIME: application/pdf