BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576948

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/56/2003
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2002 r.
UCHWAŁA NR IX/56/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2002 r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

Rada Powiatu,


po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2002 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej,

uchwala, co następuje:


§1

Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2002 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


UZASADNIENIE


do Uchwały Nr IX/56/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003r.


Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 3 O kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 3 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) .
W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Rada Powiatu w Inowrocławiu 20 głosami "za", przy 6 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących udzieliła Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2002 rok.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka