BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 602009

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/211/2004
Dotyczy: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo.
Uchwała nr XXVII/211/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Janikowo.

Na podstawie art. 14 ust. 3, 4 i 5, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr l, poz. 15; Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 124, poz. 1152; Nr 96, poz. 874; Nr 162, poz. 1568; Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870; Nr 92, poz. 880; Nr 141, poz. 1492) oraz art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1683; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ludzisku gmina Janikowo stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego obejmującej działkę m 15/6 o powierzchni 314 m2 zapisanej w księdze wieczystej KW m 32459 na nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Ludzisku gmina Janikowo stanowiącą własność Gminy Janikowo obejmującą działkę m 17/1 o powierzchni 160 m2, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 29917.

§2


Zamiana gruntów określonych w §l nastąpi bez wzajemnych rozliczeń.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Działka m 1516 położona w Ludzisku gmina Janikowo, będąca własnością Powiatu Inowrocławskiego leży w pasie drogi gminnej i jest użytkowana jako droga. Natomiast działka m 1711 położona we wsi Ludzisko gmina Janikowo, która jest własnością Gminy Janikowo użytkowana jest przez Powiat Inowrocławski - Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Rada Miejska w Janikowie podjęła w dniu 14 listopada 1996r. uchwałę m XXI-151/96 w sprawie zmiany gruntów stanowiących własność Gminy i Miasta Janikowa na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone na terenie wsi Ludzisko. Działka m 15/6 stanowiąca wówczas własność Skarbu Państwa została decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego m GKN.III.7723-1/12/01 z dnia 30 listopada 2001r. przekazana Powiatowi Inowrocławskiemu. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000r. Dz.U., Nr 46, poz. 543, z późno zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa, a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnych wartości zamienianych nieruchomości.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zgodę na zamianę gruntów będących własnością Powiatu Inowrocławskiego może wyrazić Rada Powiatu.
W świetle powyższych faktów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski