BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575971

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/212/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
Uchwała nr XXVII/212/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 67 ust. 1 a, 68 i 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r., Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126; poz. 1070; Nr 130, poz. 1112; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1682; Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15; Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721; Nr 96, poz. 874; Nr 124, poz. 1152; Nr 162, poz. 1568; Nr 203, poz. 1966; Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 39; Nr 19, poz. 177; Nr 91, poz. 870; Nr 92, poz. 880; Nr 141, poz. 1492)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zmienić uchwałę nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2003r. Nr 102, poz. 1477, w ten sposób, że w załączniku nr 1 należy:
1) w §2 po słowach "z zastosowaniem bonifikaty 80%" skreślić zapis: " z zastrzeżeniem §4 ";
2) w §3 punkt 1 po słowach "z zastosowaniem bonifikaty 75%" skreślić zapis: " z zastrzeżeniem §4 ";
3) skreślić §4.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Rada Powiatu w Inowrocławiu Uchwałą nr X/72/2003 z dnia 28 maja 2003r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2003r., Nr 102, poz. 1477 określiła zasady zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
Bonifikata udzielona od ceny tej w uchwale nie miała zastosowania do ceny gruntu.
Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. z 2004r., Nr 141, poz. 1492 ) dokonano zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2000r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ).
W wyniku tego do art. 67 wspomnianej ustawy dodano ustęp la, w brzmieniu: " cena lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej ". Oznacza to, że nie można nie uwzględnić w cenie lokalu ceny za grunt lub udział w gruncie, a co za tym idzie bonifikata, jeśli taka jest udzielona, to również musi obejmować cenę gruntu lub udział w gruncie.
Po dniu wejścia w życie wymienionej wyżej zmiany tj. po 22 września 2004r. uchwała nr X/72/2003 Rady Powiatu z dnia 28 maja 2003r. w dotychczasowym brzmieniu pozostawałaby w sprzeczności z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a taka sytuacja nie jest prawnie dopuszczalna.
W świetle powyższych faktów podjęcie przez Radę Powiatu niniejszej uchwały na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.). w związku z art. 67 ust la oraz art. 68 i 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 200 r. nr 46, poz. 543 ) jest w pełni zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski