BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601996

Data: 27 października 2004 r.
Nr uchwały: XXVII/215/2004
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXVII/215/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 października 2004 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce na działania Starosty Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Uznać skargę Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego z siedzibą w Suchatówce za bezzasadną.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Przy piśmie przewodnim z 18 sierpnia 2004 r. znak: WRR.II.5340-4/04 podpisanym z upoważnienia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przez Pana Zbigniewa Mioduszewskiego Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego wpłynęła do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu skarga z 3 sierpnia 2004 roku Pani Joanny Bielickiej prowadzącej Usługi Transportu Osobowego, Suchatówka 61 B, 88-140 Gniewkowo na działania Starosty Inowrocławskiego w zakresie wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów pasażerskich.
Omawianą skargę Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Inowrocławiu, która kilkakrotnie na swoich posiedzeniach, w tym przy udziale zainteresowanych stron i zapoznaniu się z dokumentami dokonała analizy stawianych zarzutów i nie stwierdziła jednostronnego działania Starosty Inowrocławskiego przeciwko skarżącej.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi złożone na Starostę.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka