BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577050

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/216/2004
Dotyczy: uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
Uchwała nr XXVIII/216/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.w sprawie: uchwalenia programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program współpracy w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Sprawozdanie z realizacji Programu w zakresie rzeczowym i finansowym, Zarząd Powiatu
przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2005.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie
Do uchwały nr XXVIII/216/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Z dnia 24 listopada 2004 r.


Na podstawie art. 5. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. D. Nr 96, poz. 873) przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Podjęcie wspomnianej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla inicjatyw lokalnych i rozwijania struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Pozwoli również zwiększyć wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w powiecie m.innymi poprzez udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy.
Przyczyni się do integracji organizacji pozarządowych w realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd. Powiat uzyska podstawy prawne dotyczące zasad zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz udzielaniem dotacji na ich realizację.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjecie uchwały jest w pełni zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal216.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 39KB
  Data dodania: wtorek, 4 stycznia 2005, godz. 09:08
  Typ MIME: application/pdf