BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575936

Data: 24 listopada 2004r.
Nr uchwały: XXVIII/218/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XXVIII/218/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie z prac Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie do uchwały nr XXVIII/218/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004r.


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte wart. 12 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz zapis ujęty w planie pracy Rady Powiatu na II półrocze 2004r. zobowiązujący do przedstawienia sprawozdania o stopniu zaawansowania prac Komisji Inwentaryzacyjnej w sprawie przejęcia majątku Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Inowrocławskiego.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-218.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: wtorek, 4 stycznia 2005, godz. 14:38
  Typ MIME: application/pdf