BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601406

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/222/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXVIII/222/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ( z późno zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,82.513.566,- zł" zastąpić kwotą ,,82.939.072,- zł"
- w § 1 ust.2 lit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,12.233.566,- zł "zastąpić kwotą ,,12.307.614,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,85.513.566,- zł" zastąpić kwotą ,,85.939.072- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,80.997.239,- zł"
zastąpić kwotą ,,81.568.695,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,54.865.416,- zł" zastąpić kwotą ,,54.868.618,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.1Iit.b "dotacje celowe" kwotę ,,1.684.089,- zł" zastąpić kwotą ,,1.817.577,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.516.327,- zł" zastąpić kwotą ,,4.370.377,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.516.327,- zł" zastąpić kwotą ,,4.370.377,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Przyjąć do wiadomości zmianę:
1.załącznika nr 13 (plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ), wymienionego w §6 powołanej uchwały.
2.załącznika nr 15 ( plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) , wymienionego w §6 powołanej uchwały.

§3


Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu.

§4


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI l. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3010 154/2004 z dnia 28 października 2004 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 74.048,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat.
2. Na skutek zawartego porozumienia z Powiatem Mogileńskim w sprawie zwrotu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Mogileńskiego znajdujących się w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Inowrocławskiego dokonuje się zwiększenia o kwotę 6.768,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze".
3. W wyniku zawartego porozumienia z Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim w sprawie realizacji programu "Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego" wykonywanego przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu i przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu na ten cel dotacji celowej w wysokości 74.690,- zł dokonuje się zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdziale 92118 "Muzea".
4. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.000,- zł planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej (dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe") z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (tj. prawa jazdy i druki dotyczące rejestracji pojazdów) - kwota 155.000,- zł, zakup kotła opalanego miałem - kwota 23.000,- zł, zakup 20 ton miału i 6 ton koksu - kwota 52.000,- zł przez Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu "dla filii w Kołudzie Małej oraz dotację na działalność bieżącą Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu - kwota
40.000,- zł.
5. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się Zarządzie Dróg Powiatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. " Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 162.850,- zł i" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 6.100,- zł a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 135.950,- zł oraz "Zakup usług pozostałych" o kwotę 33.000,- zł.
Uzasadnienie:
Zmniejszenie poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o 162.850,- zł spowodowane zostało tym, iż:
- inwestycja dotycząca przebudowy drogi 2368C Dźwierzchno - Złotniki Kujawskie nie dojdzie do skutku w bieżącym roku ze względu na brak decyzji o współfinansowaniu z funduszy unijnych - kwota 153.421,- zł, - po rozliczeniu zadań "Przebudowa drogi 2533C Lipie - Modliborzyce" i "Przebudowa drogi 2548C Rybitwy - Janikowo" pozostały wolne środki w łącznej kwocie 9.429,- zł. Zmniejszenie poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno budżet." o 6.100,- zł spowodowane zostało powstałymi oszczędnościami z tyto zakupu:
- samochodu - kwota 5.150,- zł,
- cyfrowej ewidencji dróg - kwota 950,- zł. Pozyskane w ten sposób środki w łącznej kwocie 168.950 zł proponuje się przeznaczyć na:
zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o 135.950,- zł z czego:
- remonty cząstkowe nawierzchni i drobne nakładki:
. na drogach powiatowych w Mieście Inowrocław (w tym: ul. Roosevelta) 40.000,- zł,
. drogach zamiejskich 83.000,- zł,
- zabezpieczenie wzrostu stawki V AT 12.950,- zł (wprowadzona od 1.05.br. stawka 22%), zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o 33.000,- zł z czego:
- utrzymanie sygnal. świetlnej w mieście Inowrocław 24.000,- zł,
- sprzątanie ulic 9.000,- zł.
6. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 "pomoc społeczna, rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" poprzez zmniejszenie o kwotę 22.000,- zł poz. "Świadczenia społeczne", a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Przeniesione środki przeznaczone zostaną na dokonanie zwrotu ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Inowrocławskiego znajdujących się w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nakielskiego (czwórka dzieci).
7. Przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami ( wydatki placówek oświatowych i edukacyjnych) dokonuje się poprzez:
zwiększenie o kwotę 52.132,- zł planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" z czego:
. rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" + 109.931,- zł
. rozdział 80110 "Gimnazja" - 11.700,- zł
. rozdział 80111 "Gimnazja specjalne" + 36.108,- zł
. rozdział 80114 "Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół" - 32.510,- zł
. rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" + 51.728,- zł
. rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" + 642.498,- zł
. rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" - 128".021,- zł
. rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" - 68.961,- zł
. rozdział 80195 "Pozostała działalność" - 539.193,- zł
razem zwiększenie + 52.132,- zł
a zmniejszenie o kwotę 52.132,- zł planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" z czego:
. rozdział 85401 "Świetlice szkolne" - 20.403,- zł
. rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne" + 34.460,- zł
. rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" + 2.075,- zł
. rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" - 50.264,- zł . rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - 18.000,- zł
razem zmniejszenie - 52.132,- zł Zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na:
- dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych,
- wypłatę wyrównań wynagrodzeń wychowawcom Bursy Szkolnej Nr 1 za okres od 1.01- 30.06.2004 r. (do 30 czerwca br. bursa była jednostką budżetową Powiatu),
- naprawę dachów w III LO w Inowrocławiu i LO w Kruszwicy,
- zakup przez LO w Kruszwicy szafy ogniotrwałej (celem prawidłowego zabezpieczenia druków ścisłego zarachowania i akt osobowych pracowników)
oraz w związku z rozliczeniem funduszu płac w roku szkolnym 2003/2004 (od 1.01.- 31.08. br). i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia na rok szkolny 2004/2005 (od 1.09.- 31.12.br.).
II. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Główny Geodeta Kraju pismem z 27 września 2004 dokonał zwiększeń w planie wydatków Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym szczebla powiatowego na 2004 r. ze względu na wyższy niż planowano stan środków obrotowych na początek roku. Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W związku z otrzymaniem zwiększonych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych dokonuje się zmian w planie rzeczowo - finansowym ww. funduszu. Skorygowany plan przychodów i wydatków ww. funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY - BURSA SZKOLNA Nr 1 W INOWROCŁAWIU Zwiększa się plany przychodów i wydatków o kwotę 11.000,- zł oraz na wniosek dyrektora Zakładu dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Skorygowany plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.222.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 85KB
  Data dodania: czwartek, 9 grudnia 2004, godz. 07:30
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.222.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 357KB
  Data dodania: czwartek, 9 grudnia 2004, godz. 07:31
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.222.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 59KB
  Data dodania: czwartek, 9 grudnia 2004, godz. 07:32
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.222.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 141KB
  Data dodania: czwartek, 9 grudnia 2004, godz. 07:32
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.222.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 95KB
  Data dodania: czwartek, 9 grudnia 2004, godz. 07:33
  Typ MIME: application/pdf