BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575924

Data: 24 listopada 2004 r.
Nr uchwały: XXVIII/223/2004
Dotyczy: zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Uchwała nr XXVIII/223/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 24 listopada 2004 r.


w sprawie zmiany uchwały nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. ustalającej wysokość wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz z 2004r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, oraz z 2004 r. Nr 47, poz. 448)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z późn. zm., §1 otrzymuje brzmienie:
"Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w wysokości:
1. wynagrodzenie zasadnicze kat. XVIII - 1335,00 zł
2. dodatek funkcyjny stawka 1 - 40% - 225,00 zł
Łącznie miesięczne wynagrodzenie wynosi - 1560,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych)"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zmiana wysokości wynagrodzenia Pani Joanny Piątkowskiej zatrudnionej na stanowisku p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest dokonana zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448).
Ustalone zgodnie z w/w rozporządzeniem wynagrodzenie wzrasta o około 3 %, do wysokości wynagrodzenia p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, ustalonego uchwałą nr X/60/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Pani Joanny Piątkowskiej p.o. Powiatowego Rzecznika Konsumentów, z późno zm.
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka