BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576209

Data: 15 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXIX/225/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXIX/225/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 15 grudnia 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998...r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (z późno zm.) w sposób następujący: 1. w dochodach budżetowych:
- w §1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,83.051.047,- zł" zastąpić kwotą ,,85.484.514,- zł"
- w §1 ust. 2 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,7.990.576,- zł" zastąpić kwotą ,,8.020.296,- zł"
- w § 1 ust.2Iit.e "subwencje" kwotę ,,42.289.797,- zł" zastąpić kwotą ,,42.559.828,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,86.051.047,- zł" zastąpić kwotą ,,85.771.262,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,81.680.670,- zł" zastąpić kwotą ,,81.784.202,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt 1 lit.a" wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,54.897.129,- zł" zastąpić kwotą ,,54.859.647,- zł" - w § 2 ust.2 pkt.1lit.b "dotacje celowe" kwotę ,,1.817.577,- zł" zastąpić kwotą ,,1.720.677,- zł"
- w §2 ust.2 pkt.1Iit.c "wydatki na obsługę długu publicznego" kwotę ,,120.000,- zł" zastąpić kwotą ,,0,- zł"
- w § 2 ust. 2pkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,4.370.377,- zł" zastąpić kwotą ,,3.987.060,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,4.370.377,- zł" zastąpić kwotą ,,3.987.060,- zł"
3. w §3:
- w ust. 1 "deficyt budżetu" kwotę ,,3.000.000,- zł" zastąpić kwotą ,,286.748,- zł"
- ust. 2 otrzymuje brzmienie: "źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 286.748,- zł"
- w ust. 3 "plan przychodów i rozchodów na 2004 r." w poz. "planowane przychody" kwotę ,,3.000.000,- zł" zastąpić kwotą ,,286.748,- zł"

§2


Dokonać zmiany załącznika nr 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych), wymienionego w §5 ust. 1 powołanej uchwały.

§3


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


I. DOCHODY
1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/60/2004 z dnia 15 listopada 2004 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 29.720,- zł planowanych dochodów w dziale 710 "Działalność usługowa", rozdziale 71015 "Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego", § 6410 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" z przeznaczeniem na zakupy majątkowe.
2. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4822-7/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. dokonuje się zwiększenia o kwotę 270.031,- zł planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", § 2760 ,~Środki na uzupełnienie dochodów powiatów". W /w kwota pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej.
3. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Złotniki Kujawskie w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu środków finansowych w kwocie 9.500,-zł na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu dokonuje się zwiększenia o w/w kwotę planowanych dochodów w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85111 "Szpitale ogólne", § 6610 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
4. W wyniku zawartego porozumienia z Miastem Bydgoszcz w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu środków z funduszy unijnych na wypłatę stypendiów studentom - kwota 32.400,- zł i ich obsługę - kwota 1.444,- zł dokonuje się utworzenia w planowanych dochodach działu 803 "Szkolnictwo wyższe", rozdziału 80309 "Pomoc /' materialna dla studentów" na łączną kwotę 33.844,- zł.
5. W związku z otrzymanymi z Powiatu Toruńskiego wytycznymi dotyczącymi finansowania projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między paragrafami w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" poprzez zmniejszenie o kwotę 220.624,- zł § 2329 "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" a utworzenie na ww. kwotę § 2328 "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
6. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 684.688,- zł planowanych dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa",' rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 0690 "Wpływy z różnych opłat". Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania wzajemnych zobowiązań wynikających z naliczenia opłaty adiacenckiej i tzw. renty planistycznej Powiatowi Inowrocławskiemu oraz przejęcia gruntów przeznaczonych pod drogi do zasobu Miasta Inowrocławia za odszkodowaniem w drodze porozumienia.
7. W związku z zakończeniem inwestycji pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy dokonuje się korekty źródeł finansowania ww. zadania w sposób następujący:
- zwiększa się plany dofinansowania środkami z MENiS (z kwoty 612.655,- zł do kwoty 775.879,- zł) tj. o kwotę + 163.224,- zł
- zmniejsza się plany dotacji z Gminy Kruszwica (z kwoty 429.977,- zł do kwoty 191.670,- zł )tj. o kwotę - 238.307,- zł
8. Po dokonaniu szczegółowej analizy zrealizowanych dochodów budżetu br. dokonuje się wprowadzenia ponadplanowych dochodów na łączną kwotę 1.480.767,- zł z czego:
§ 0020 "Podatek dochodowy od osób prawnych" 160.000,- zł
§ 0420 "Wpływy z opłaty komunikacyjnej" 1..152.686,- zł
§ 0690" Wpływy z różnych opłat" 109,- zł
§ 0830 " Wpływy z usług" 1.600,- zł
§ 0840 "Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych" 39.875,- zł
§ 0920 "Pozostałe odsetki" 35.887,- zł
§ 0970 "Wpływy z różnych dochodów" 90.280,- zł ,
§ 2910 "Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości" 330,- zł
razem zwiekszenia +1.480.767,- zł
W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 2.433.467,- zł
II. WYDATKI
1. W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 29.720,- zł (szczegółowe omówienie w pkt I, ppkt 1).
2. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Złotniki Kujawskie dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9.500,- zł (szczegółowe omówienie w pkt. I, ppkt. 3).
3. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Bydgoszcz dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 33.844,- zł (szczegółowe omówienie w pkt. I, ppkt. 4).
4. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Inowrocław dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 684.688,- zł (szczegółowe omówienie w pkt. I, ppkt. 5).
5. Zgodnie z otrzymanymi z Powiatu Toruńskiego wytycznymi dotyczącymi stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( w ramach funduszy unijnych) dokonuje się stosownych przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
6. W związku z zakończeniem inwestycji pn. Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej w Kruszwicy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 142.397,- zł planowanych wydatków na ww. zadanie.
7. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Miastem Bydgoszcz na prawach powiatu w sprawie częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Inowrocławskiego w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 "Opieka społeczna", rozdziale 85204 "Rodziny zastępcze" poprzez zmniejszenie o kwotę 3.100,- zł poz. "Świadczenia społeczne" a utworzenie na ww. kwotę poz. "Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
8. Celem zakwalifikowania planowanych wydatków ( wymiana okien, remont dachu) zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 120.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Zakup usług remontowych".
9. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", rozdziale 85333 "Powiatowe urzędy pracy" poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 847,- zł i "Zakup energii" o 2.518,- zł a zwiększenie o kwotę 3.365,- zł poz. "Składki na Fundusz Pracy". Powyższa zmiana spowodowana została koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Fundusz Pracy za m-c listopad br. za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu.
10. Po dokonaniu szczegółowej analizy wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o łączną kwotę 895.140,- zł w rozdziałach:
- 75020 "Starostwa powiatowe" 40.000,- zł
- 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" 120.000,- zł
- 85111 "Szpitale ogólne" 260.140,- zł
- 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" 288.000,- zł
- 85204 "Rodziny zastępcze" 87.000,- zł
- 92120 "Ochrona i konserwacja zabytków" 100.000,- zł
razem zmniejszenia - 895.140.- zł
11. Dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Powiatowego na zakup aparatu RTG z ramieniem C.
Całkowity koszt zakupu ww. sprzętu wynosić będzie 260.000,- zł. Uchwałą nr XXVI/206/2004 Rady Powiatu z dnia 29 września 2004 r. przekazano na ten cel kwotę 160.000,- zł.
W wyniku powyższych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok ulegają zmniejszeniu łącznie o kwotę 279.785,- zł.
Wprowadzając wszystkie w/w zmiany (zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach) podstawowe parametry budżetu na 2004 rok ukształtowały się następująco:
- planowane dochody 85.484.514,- zł
- planowane wydatki 85.771.262,- zł
- deficyt 286.748,- zł
- Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 286.748,- zł.
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Na skutek zmniejszenia planowanego deficytu budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. do kwoty 286.748,- zł ( tj. o kwotę 2.713.252,- zł ) dokonuje się zmiany planu przychodów budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 3.000.000,- zł przychodów z zaciągniętych kredytów a wprowadzenie kwoty 286.748,- zł tytułem nadwyżki z lat ubiegłych. Dokonuje się również przeniesień planowanych przychodów i rozchodów między paragrafami w związku z koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Wprowadzone zmiany obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
IV. ŚRODKI SPECJALNE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planu przychodów i wydatków środków specjalnych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.225.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 334KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.225.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 251KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:54
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.225.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 52KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:55
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.225.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 200KB
  Data dodania: środa, 29 grudnia 2004, godz. 11:55
  Typ MIME: application/pdf