BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577095

Data: 29 grudnia 2004r.
Nr uchwały: XXX/229/2004
Dotyczy: zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XXX/229/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004r.


w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu w Inowrocławiu
uchwala, co następuje:

§1


Wprowadzić zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r. nr XXIV/17112004, określone w załączniku do niniejszej Uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do uchwały nr XXX/229/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004


Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego stanowi, iż projekty mieszczące się w działaniu 3.1. Obszary wiejskie oraz w działaniu 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji winny wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego.
Niniejsza Uchwała dotyczy wprowadzenia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego Uchwałą nr XXIV /171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r.
Uzupełniony Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego zawiera wykaz nowych i zmodyfikowanych zadań inwestycyjnych w latach 2005-2006 obligatoryjnie oraz w latach 2007-2013 fakultatywnie, zgłoszonych przez samorządy gminne powiatu inowrocławskiego, jako potencjalnych beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zapisy Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz terminy konkursów ogłoszone przez Instytucję Zarządzającą na okres programowania 2005 dla samorządów gminnych czynią zasadnym podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
Także rozdział VIII Planu Rozwoju Lokalnego pn System wdrażania i monitoringu, oceny i komunikacji społecznej stanowi, iż Zespół Zadaniowy ds. rozwoju lokalnego winien opiniować i rekomendować Radzie Powiatu w Inowrocławiu uzupełnienie planu, propozycje jego zmian oraz kolejności wyboru projektów w ramach poszczególnych działań.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-229.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 204KB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 08:59
  Typ MIME: application/pdf