BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576242

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/230/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
Uchwała Nr XXX/230/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 i z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2004 r. Nr 64, poz.593, Nr 116, poz.1203)
Rada Powiatu w Inowrocławiu
uchwala, co następuje:


§ 1
Dokonać zmiany w załączniku do uchwały nr XXVIII/216/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, polegającej na zmianie kwoty rezerwy celowej ze 165.500,- zł na 185.500,- zł, określonej w Rozdziale VII Programu współpracy w 2005 roku Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXX/230/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004r.


Zmiana Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego przyjętego uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2004 r. spowodowana jest zmianą kwoty rezerwy celowej wymienionej w Rozdziale VII Programu, ze 165.500,- zł na 185.500,- zł, przeznaczonej na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe w 2005 roku. Zmiana kwoty wynika z wniosku Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu o zwiększenie kwoty na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
Stosownie do art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym, „do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu”.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski