BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576222

Data: 29 grudnia 2004 r.
Nr uchwały: XXX/236/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowroclawskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXX/236/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 grudnia 2004 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowroclawskiego na 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 124 i art. 130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 ust. 1 "Dochody" kwotę ,,85.393.495,- zł" zastąpić kwotą ,,85.380.608,- zł"
- w § 1 ust. 1 lit. b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,12.414.941,- zł" zastąpić kwotą ,,12.434.146,- zł"
- w § 1 ust.2Iit.e "subwencje" kwotę ,,42.559.828,- zł" zastąpić kwotą ,,42.635.447,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust. 1 "Wydatki" kwotę ,,85.680.243,- zł" zastąpić kwotą ,,85.380.608,- zł"
- w § 2 ust. 2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,81.835.183,- zł" zastąpić kwotą ,,81.535.548,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt 1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,54.788.772,- zł" zastąpić kwotą ,,54.789.643,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.1Iit.b "dotacje celowe" kwotę ,,1.720.677,- zł" zastąpić kwotą ,,1.670.677,- zł"

§2


Skreślić §3 uchwały nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (z późn.zm.).

§3


Dokonać zmiany załącznika m 11 (plan przychodów i wydatków środków specjalnych) wymienionego w § 5 ust. 1 powołanej uchwały oraz załącznika m 12 (plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych) wymienionego w § 5 ust. 2 powołanej uchwały.

§4


Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu i Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.

§5


Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz określić ostateczny termin ich realizacji.

§6


Przyjąć do wiadomości zmianę załącznika m 13 (plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), wymienionego w § 6 powołanej uchwały.

§7


1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik m 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik m 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik m 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik m 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu stanowi załącznik m 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmieniony plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy stanowi załącznik m 7 do niniejszej uchwały.
7. Wykaz wydatków, które nie wygasają w roku budżetowym 2004, plan finansowy tych wydatków oraz ostateczny termin ich realizacji stanowi załącznik m 8 do niniejszej uchwały.
8. Zmieniony plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik m 9 do niniejszej uchwały.

§9


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§10


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:
I. DOCHODY
1. Na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. Nr ST5-4820- 40p/2004, Nr ST5-4820-43p/2004 i Nr ST5-4820-44p/2004 dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.619,- zł planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", § 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa". Ww. kwota pochodzi ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i przeznaczona jest na:
a) dofinansowanie wyposażenia, nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe - kwota 20.000,- zł
b) dofinansowanie zadań w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym - kwota 10.000,- zł
c) dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 45.619,- zł
2. Na skutek zawartej umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. w sprawie przekazania (w ramach programu prewencji) Powiatowi Inowrocławskiemu kwoty 6.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie badania USG i mammograficznego pracowników Powiatu Inowrocławskiego dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", § 2700 "Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł".
3. W związku z niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie 94.506,- zł otrzymanych w ramach zawartych porozumień z Gminą Inowrocław na projekt i budowę chodnika dla pieszych w Jaksicach oraz w Orłowie dokonuje się zmniejszenia o ww. kwotę planowanych dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", § 2310 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
4. W dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdziale 85202 "Domy pomocy społecznej", dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w § 2130 "Dotacje celowe otrzymane z państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" o kwotę 19.205,- zł (dotyczy: korekty decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-30ll/6l/2004 z dnia 15 listopada 2004 r.) a zmniejszenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 0830 "Wpływy z usług" w dziale i rozdziale jw. ( dotyczy wpływów z odpłatności mieszkańców w DPS Warzyn ).
W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego ulegają zmniejszeniu łącznie o kwotę 12.887,- zł.
II. WYDATKI
1. Na podstawie pism Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 75.619,- zł (szczegółowe omówienie w pkt. I, ppkt. 1).
2. Na skutek zawartej umowy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 6.000,- zł (szczegółowe omówienie w pkt. I, ppkt. 2).
3. W związku z niewykorzystaniem środków w łącznej kwocie 94.506,- zł otrzymanych w ramach zawartych porozumień z Gminą Inowrocław dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", § 4270 "Zakup usług remontowych" w zakresie zadań:
a) projekt i budowa chodnika dla pieszych w Jaksicach o kwotę 88.288,- zł
b) projekt i budowa chodnika w Orłowie o kwotę 6.218,- zł
razem 94.506.- zł
4. Po otrzymaniu od jednostek informacji o niewykorzystaniu przyznanych środków Zarząd Powiatu dokonał ponownej analizy wydatków budżetowych, w wyniku której zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 286.748,- zł z czego:
- rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" 183.748,- zł § 4300 "Zakup usług pozostałych" (dotyczy zimowego utrzymania dróg) 180.000,- zł § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" 3.748,- zł
- rozdział 80195 "Pozostała działalność" 50.000,- zł § 2590 "Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną" 50.000,- zł
- rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo-wychowawcze" 51.000, - zł § 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników" (dotyczy Domu Dziecka w Jaksicach) 51.000,- zł
- rozdział 85204 "Rodziny zastępcze" 2.000, - zł § 3110 "Świadczenia społeczne" 2.000,- zł
5. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy poprzez zmniejszenie o kwotę 3.377,- zł poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" a zwiększenie o ww. kwotę poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne". Dokonane zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
W wyniku powyższych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok ulegają zmniejszeniu łącznie o kwotę 299.635,- zł.
Wprowadzone zmiany (zarówno w planowanych dochodach jak i wydatkach) spowodowały, iż podstawowe parametry budżetu na 2004 rok ukształtowały się następująco:
- planowane dochody 85.380.608,- zł
- planowane wydatki 85.380.608,- zł
- deficyt 0,- zł
III. PRZYCHODY I ROZCHODY
Z uwagi na fakt, iż budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok (po zmianach) stanie się budżetem zrównoważonym (planowane dochody równają się planowanym wydatkom) dokonuje się zmiany planu przychodów budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 286.748,- zł poz. "Nadwyżki z lat ubiegłych". Wprowadzone zmiany obrazuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
IV. ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planu przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano zbiorcze plany przychodów i wydatków środków specjalnych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) oraz gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).
V. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Na wniosek dyrektora:
1. Bursy Szkolnej Nr 1 dokonuje się przeniesień planowanych przychodów i wydatków między paragrafami. Skorygowany plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Skorygowany plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
VI. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE
Przesunięcie wydatków na rok następny dotyczy zadania pn. "Remont elewacji budynku i remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu, ul. M. Konopnickiej 15" ( prace remontowe elewacji budynku - kwota 91.436,- zł).
Powyższe spowodowane zostało niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Technologia wykonania elewacji a zwłaszcza robót malarskich przy użyciu specjalistycznych farb elewacyjnych firmy "CAPAROL" kategorycznie określa warunki atmosferyczne przy wykonywaniu prac malarskich. W celu zachowania właściwości powłoki malarskiej, a tym samym możliwości udzielenia gwarancji na ww. prace, temperatura otoczenia musi być nie niższa niż 5 st. C i stabilna przez okres 12 godzin jako czas konieczny do pełnego związania powłoki malarskiej. Podłoże pod malowanie powinno być całkowicie suche.
Środki w ww. kwocie będą zdeponowane na subkoncie podstawowego rachunku Powiatu Inowrocławskiego. Ostateczny termin wykonania zadania - 15 kwietnia 2005 roku.
VII. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH
Zmian w planie rzeczowo - finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się poprzez przeniesienia planowanych wydatków między zadaniami na kwotę 3.051,- zł. Skorygowany plan przychodów i wydatków ww. funduszu stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 109, art. 124 i art. 130 ust.2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie oraz że, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków niewygasających, określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie jak również ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,3MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 12:39
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 12:48
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 12:49
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,7MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 12:52
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 12:58
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.6.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,1MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 14:11
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.7.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 14:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.8.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 451KB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 14:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.9.236.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 3,2MB
  Data dodania: środa, 5 stycznia 2005, godz. 14:18
  Typ MIME: application/pdf