BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601407

Data: 2 lutego 2005 roku
Nr uchwały: XXXI/238/2005
Dotyczy: przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego
Uchwała nr XXXI/238/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 roku


w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.


Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXXI/238/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005 roku


Art. 38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nakłada na starostę obowiązek złożenia sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły. Starosta jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w swoim sprawozdaniu przedstawił działania powyższej komisji, ilość posiedzeń itd., informuje Radę Powiatu o najważniejszych działaniach podjętych przez komisję.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal238.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 35KB
  Data dodania: czwartek, 17 lutego 2005, godz. 13:48
  Typ MIME: application/pdf