BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601403

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/239/05
Dotyczy: przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała nr XXXI/239/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005r.


w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć Raport Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego o stanie zaawansowania prac w realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/239/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005r.


Konieczność wywołania niniejszej uchwały podyktowane zostało wypełnieniem zapisów Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego Uchwałą nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004r.
Rozdział VIII Planu Rozwoju Lokalnego pn System wdrażania i monitoringu, oceny i komunikacji społecznej stanowi, iż Pełnomocnik ds. rozwoju lokalnego co kwartał będzie przedkładał Radzie Powiatu w Inowrocławiu raport o stanie zaawansowania prac w przedmiocie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego, w szczególności w kwestii osiągania założeń przedmiotowego dokumentu.
Raport zawiera informacje dotyczące wdrażania i monitorowania Planu Rozwoju Lokalnego, z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych, zgłoszonych przez samorządy gminne powiatu inowrocławskiego do pierwszych konkursów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Opracowanie dokonuje oceny realizacji wskaźników Planu Rozwoju Lokalnego w pierwszym okresie programowania oraz informuje o sposobach promowania Planu.
Także Plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na 2005r. przewiduje przedłożenie pod obrady Rady Raportu Pełnomocnika ds. rozwoju lokalnego.
Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią także przepisy zawarte w art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal239.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 55KB
  Data dodania: czwartek, 17 lutego 2005, godz. 13:50
  Typ MIME: application/pdf