BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601397

Data: 2 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXI/240/2005
Dotyczy: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Traci ważność: Traci moc uchwała nr XIII/91/2003 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Uchwała nr XXXI/240/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005r.


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc uchwała nr XIII/91/2003 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do uchwały nr XXXI/240/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 2 lutego 2005r.


Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 , z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055) organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.
Przyjęcie nowej wersji Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wynika przede wszystkim z konieczności dokonania zmian w strukturze organizacyjnej, tj. likwidacja Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej a w miejsce zlikwidowanego wydziału utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Ochrony Zdrowia, utworzenie Biura Kontroli oraz bezpośrednie podporządkowanie Staroście stanowiska Inspektora ds. BHP.
W okresie od lipca 2003 r. uległy również zmianie kompetencje niektórych Wydziałów Starostwa Powiatowego, w szczególności: Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydziału Komunikacji i Dróg, Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu, Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Dostosowanie nowej struktury organizacyjnej do stanu faktycznego oraz przyjęcie do Regulaminu zadań wynikających ze znowelizowanych aktów prawnych przyczyni się do stworzenia przejrzystego, klarownego podziału zadań na poszczególne komórki Starostwa, a tym samym do skuteczniejszej i pełniejszej realizacji zadań wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

regulamin.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 229KB
  Data dodania: piątek, 18 lutego 2005, godz. 07:14
  Typ MIME: application/pdf
 
zal1-do-regulaminu.pdf  -> pobierz
Wykaz jednostek, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 18 lutego 2005, godz. 07:15
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-do-regulaminu.pdf  -> pobierz
Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: piątek, 18 lutego 2005, godz. 07:16
  Typ MIME: application/pdf