BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576206

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/244/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
Uchwała nr XXXII/244/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.

Na podstawie art 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l] )

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale nr XXIX/226/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007, wprowadza się zmiany, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego w dniu 5 stycznia 2005 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę o obniżeniu poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanych w 2005 roku w ramach ZPORR dla działań 3.1, 3.2, 3.3 i 3.5 ZPORR do poziomu 60%. Zgodnie z procedurą Zarząd Województwa po podjęciu powyższej uchwały wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o zatwierdzenie zmniejszenia poziomu współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sytuacja ta zmusza do wprowadzenia zmian źródeł finansowania zadań inwestycyjnych zgłoszonych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 -'- 2007, które planowano realizować w ramach ZPORR
dla działań 3.1, 3.2, 3.3 i 3.5
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż "do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.244.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: piątek, 4 marca 2005, godz. 09:40
  Typ MIME: application/pdf