BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576198

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/246/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok.
Uchwała nr XXXII/246/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.[ 1] )

uchwala się, co następuje:


§1


Przyjąć opracowane przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu "Sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na 2005 rok", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Rada Powiatu w przyjętym planie pracy na I półrocze 2005 roku zobowiązała Zarząd Powiatu do przygotowania sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na 2005 roku.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.246.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 152KB
  Data dodania: piątek, 4 marca 2005, godz. 09:07
  Typ MIME: application/msword