BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577092

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/248/05
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.
Uchwała nr XXXII/248/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.


w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2004 r.

Na podstawie art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć analizę skarg i wniosków złożonych w 2004 r. do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do dokonywania analiz skarg i wniosków wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2005 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione znaczeniem instytucji skarg i wniosków regulowanych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071. z późn. zm.). Realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekle biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie Powiatowym.
Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz uchwała nr XXIX/228/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r., której wywołanie wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy Komisji Radzie Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.248.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 758KB
  Data dodania: piątek, 4 marca 2005, godz. 08:55
  Typ MIME: application/pdf