BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575985

Data: 21 lutego 2005 r.
Nr uchwały: XXXII/249/05
Dotyczy: zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XXXII/249/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 lutego 2005 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] ) w związku z art. 59 ust. 1 i 2,
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)

uchwala się, co następuje:

§1


Podjąć zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005r. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21.

§2


1. Zawiadomić o zamiarze likwidacji, o której mowa w § 1: rodziców, uczniów, Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia tego typu placówek.
2. Wystąpić z wnioskiem do Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty o zaopiniowanie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół, o którym mowa w §1.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] – zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Propozycja likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005 r. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu przy ul. Solankowej 21 jest elementem strategii mającej na celu zracjonalizowanie sieci placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. W chwili obecnej w placówce funkcjonuje zasadnicza szkoła zawodowa kształcąca w zawodach: blacharz, lakiernik, mechanik samochodowy, piekarz - cukiernik, fryzjer oraz gimnazjum dla dorosłych.
Należy jednocześnie stwierdzić, że od trzech lat obserwuje się systematyczny spadek uczniów chcących uczęszczać do zasadniczych szkół zawodowych. W przypadku likwidacji szkoły istniejące oddziały przeniesione zostaną do zespołów szkół, zgodnie z profilami kształcenia.
Pracownicy szkoły (dotyczy to etatów pedagogicznych i administracyjno - obsługowych) w większości znaleźliby zatrudnienie w innych placówkach.
Przeprowadzenie powyższej koncepcji spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania powiatowych placówek zapewniających opiekę i wychowanie ucznia w okresie pobierania nauki.
Podjęcie przedłożonej uchwały rozpoczęłoby proces likwidacji Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu. Po powiadomieniu rodziców, uczniów, organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia placówek tego typu oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, Rada Powiatu byłaby władna podjąć uchwałę ojej likwidacji.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 200lr. nr 142, poz. 1959 z późn. zm. ) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września J991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1 996r. nr 67, poz. 329 z późn. zm. ). Przepisy te stanowią, iż podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do kompetencji rady powiatu oraz opisują procedurę działań zmierzających do likwidacji placówki oświatowej.


Starosta
Leonard Maciejewski