BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575975

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/254/2005
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004.
Uchwała nr XXXIII/254/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]), oraz art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.[2] w związku z Uchwałą Nr XIII/88/2003 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego

uchwala się co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Dz 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr III, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr. 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407).


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą Nr XXIX/227/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r. określono termin przyjęcia sprawozdania
za rok 2004 z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu inowrocławskiego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią następujące przepisy: w myśl art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)- powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m. in. w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu podjęła uchwałę Nr XIII/88/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu inowrocławskiego. Zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.254.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 661KB
  Data dodania: czwartek, 12 maja 2005, godz. 10:06
  Typ MIME: application/pdf