BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601417

Data: 30 marca 2005 r
Nr uchwały: XXXIII/255/2005
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób nie pełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Uchwała nr XXXIII/255/2005
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób nie pełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.[2] )

uchwala się co następuje:

§1


Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2005 przeznaczone zostaną środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.398.138 zł w następujący sposób:
1. Zadania realizowane przez Starostę:
a) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 161.389 zł
b) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 220.000 zł c) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego 10.000 zł
d) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych
oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb 110.000 zł
e) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych 10.000 zł
2. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
a) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 40.000 zł
rehabilitacja zawodowa ogółem: 551.389 zł
3. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 250.000 zł
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 39.882 zł
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 250.000 zł
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 502.027 zł
e) zobowiązania dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 804.840 zł rehabilitacja społeczna ogółem: 1.846.749 zł.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Dz 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr. 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90; poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407).


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Pismem z dnia 03 lutego 2005 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Staroście Inowrocławskiemu informację o wysokości środków przypadających według algorytmu w 2005 roku na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych. (Dz.U.Nr 123 poz. 776 z późn. zm.).
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ). Przepisy te stanowią, iż Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy .
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski