BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575959

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/256/05
Dotyczy: powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.
Uchwała nr XXXIII/256/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[l] ) w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i b, art. 45 ust. 8 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.[2] ) oraz § 20, § 20a i § 22 ust. 1, 2 uchwały nr XXVI/210/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu,

uchwala się, co następuje:

§1


Powołać Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w następującym składzie:
1. Przewodniczący wskazany przez Starostę Inowrocławskiego
- Marian Świątkowski
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego:
- Urszula Słotkowska
b) przedstawiciele Rady Powiatu w Inowrocławiu:
- Jolanta Uzarczyk - Gerus
- Lucjan Kwiatkowski
- Franciszka Łopatyńska
- Rajmund Talaczyński
- Wojciech Jerzy Arczyński

§2


Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w składzie określonym w §1 niniejszej uchwały powołuje się na okres kolejnej kadencji od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2009 r., w związku z upływem z dniem 31 marca 2005 r. kadencji dotychczasowej Rady Społecznej.

§3


Zwołać w dniu 18 kwietnia 2005 r. pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.
[2] - zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr III, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i nr 152, Nr 171, poz. 1663 i Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Kadencja Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu w składzie powołanym uchwałą Nr XXVI/213/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady i uchwałą nr XXI/129/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu upływa z dniem 31 marca 2005 r.
W związku z powyższym zachodzi konieczność powołania w/w Rady na kolejną kadencję w składzie określonym w § 1 niniejszej uchwały.
Zaproponowany skład Rady Społecznej daje gwarancję należytego wykonywania przez nią zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i b, art. 45 ust. 8 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 3 O sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz § 20, § 20a i § 22 ust. 1, 2 uchwały nr XXVII/210/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Przepisy te stanowią, iż radę społeczną powołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej.
Skład rady społecznej i czas trwania jej kadencji określa statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
W myśl Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu kadencja Rady Społecznej tego Zakładu trwa 4 lata. Rozpoczęcie i zakończenie jej kadencji określa Rada Powiatu w Inowrocławiu.
Ponadto zgodnie z w/w Statutem, Rada Społeczna liczy 7 osób, a w jej skład wchodzą:
- jako przewodniczący - Starosta Inowrocławski lub osoba przez niego wskazana,
- jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski