BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577061

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/260/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.
Uchwała nr XXXIII/260/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i pkt 7, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) art. 5a ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 [2] ) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października l99l r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. [3] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu dotyczącego funkcjonowania powiatowych instytucji kultury: Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[l] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 1.62, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 orazz2005r.Nr 17,poz 141.
[3] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004r. Nr II, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych powiatu. W celu, zgodnego z oczekiwaniami społeczności lokalnej, planowania pracy w zakresie upowszechniania kultury oraz rozwijania talentów i zainteresowań a także promocji twórczości artystów działających na terenie powiatu konieczne jest dokonanie analizy i oceny funkcjonowania Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią: art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 7, art 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), które stanowią, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej i kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej; art. 5a ust 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572) w myśl, którego zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym powiatów; art 9 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm. ) stanowiący, że jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym oraz, że prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.260.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,4MB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:27
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.1.260.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 98KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:28
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.260.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 178KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.260.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 68KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:29
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.260.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 764KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 13:30
  Typ MIME: application/pdf