BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576225

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/261/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXIII/261/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:

§1


W uchwale Nr XXIV/171/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego zmienionej uchwałami Nr XXX/229/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. i Nr XXXII/245/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego, wprowadza się kolejne zmiany, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.l055 i Nr 167 poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
10 marca br. wpłynęła prośba Prezydenta Miasta o dokonanie korekt dwóch zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w przyjętym Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego. Ponieważ na inwestycje te zgłoszono wniosek o dofinansowanie z EFRR a Plan Rozwoju Lokalnego będzie stanowił jeden z obowiązujących załączników, nazwy zadań, harmonogramy realizacji oraz ich koszty muszą być w pełni zgodne z danymi zawartymi w aplikacji projektowej.
Podobne powody skłaniają Zarząd Powiatu o wnioskowanie zmian inwestycjach dotyczących Powiatu Inowrocławskiego, oraz Gminy Kruszwica.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż "do wyłącznej właściwości rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej."


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.261.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 412KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 12:05
  Typ MIME: application/pdf