BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577047

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/262/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
Uchwała nr XXXIII/262/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1] )

uchwala się, co następuje:


§1


W uchwale Nr XXIX/226/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007, zmienionej uchwałą Nr XXXII/244/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005 r., wprowadza się zmiany kolejne zmiany, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167 poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Zarządu Powiatu zdecydował o zgłoszeniu wniosku związanego z przygotowaniem nowej siedziby dla inowrocławskiego muzeum. Projektowi nadano nazwę " Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu".
Kolejna z planowanych inwestycji tj. modernizacja podjazdu Izby Przyjęć wpłynie korzystnie na dostępność usług w PSZOZ. Zmieniony został zakres i terminy pierwotnie zakładanych prac.
Wprowadzenie zmian w PRL Powiatu Inowrocławskiego spowodowane jest również decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o obniżeniu poziomu dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składanych w 2005 roku dla działań 3.1, 3.2, 3.3 i 3.5 ZPORR do poziomu 60%.Sytuacja ta zmusza do wprowadzenia odpowiednich zmian WPI.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.262.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 59KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 12:37
  Typ MIME: application/pdf