BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575932

Data: 30 marca 2005 r.
Nr uchwały: XXXIII/264/05
Dotyczy: zmiany uchwaływ sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.
Uchwała nr XXXIII/264/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 marca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1] ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm [2] )

uchwala się, co następuje:


§1


W uchwale Nr XXX/237/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 1 w "planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej"
- przychody kwotę ,,1.680.000,- zł" zastąpić kwotą ,,1.255.000,- zł"
- wydatki kwotę ,,1.980.000,- zł" zastąpić kwotą ,,2.927.000,- zł"
2) w załączniku nr 23, wymienionym w § 9 ust. 2 lit.b, w "planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym"
- " stan środków na 1 stycznia 2005" wyrażony kwotą,,5.000,- zł" zastąpić
kwotą ,,66.000,- zł"
- "stan środków na 31 grudnia 2005" wyrażony kwotą,,10.000,- zł" zastąpić
kwotą ,,71.000,-zł"
3) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 ust.2 pkt. 1 "wydatki bieżące" kwotę ,,85.448.267,- zł" zastąpić kwotą ,,85.234.177,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt. 1 lit. "b" "dotacje" kwotę ,,2.486.300,- zł" zastąpić kwotą ,,2.286.300,- zł"
- w § 2 ust.2 pkt.2 "wydatki maj ątkowe" kwotę ,,5.737.160,- zł" zastąpić
kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) ,,5.951.250,- zł"
§ 2. Zmieniony plan przychodów i wydatków:
1) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3


Zmiany w planie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu Inowrocławskiego
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2005 rok i tak:
FUNDUSZE
1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Po zamknięciu roku budżetowego 2004 faktyczny stan środków pieniężnych bilansu otwarcia na 1.01.2005 r. wynosił 1.672.559,- zł, w związku z czym wprowadzono do planu (zwiększenie o kwotę 1.372.559,-.zł).
W wyniku przeprowadzonej przez Naczelnika Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej analizie planu przychodów i wydatków ww. funduszu dokonuje się zmian i tak:
- zmniejszeniu o kwotę 425.000,- zł ulegają przychody,
- zwiększeniu o kwotę 947.000,- zł ulegają wydatki z czego:
. poz. "Zakup usług pozostałych" zwiększenie o + 50.000,- zł,
. poz." Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych" zwiększenie o + 897.000,- zł,
. poz. "Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych" zmniejszenie o - 80.000,- zł,
. poz. "dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
(utworzenie) na kwotę + 80.000,- zł,
razem + 947.000,- zł.
Na skutek wprowadzonych zmian planowany stanu środków pieniężnych na 31.12.2005 r. wyniesie 559,- zł.
Zmieniony plan stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego pismem z dnia 10 lutego 2005 r. znak: DG-7432/17/05 przesłał plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, który został przyjęty w ustawie budżetowej na rok bieżący.
W przesłanym planie stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r. stanowi kwotę 61.000,- zł, a na i 31.12.2005 r. 71.000,- zł, a więc stany środków zwiększone zostały o 61.000,- zł. Zmieniony plan stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
WYDATKI BUDŻETOWE
W wyniku zaktualizowania kosztorysów inwestorskich zadania pt. "Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu" zwiększeniu uległa wartość inwestycji, a tym samym zmianie uległy kwoty poszczególnych źródeł finansowania. Celem uzupełnienia wkładu własnego do kwoty 214.090,- zł dokonuje się uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 14.090,- zł.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późno zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.1.264.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 88KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 14:32
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.264.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 60KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 14:33
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.264..pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 65KB
  Data dodania: wtorek, 17 maja 2005, godz. 14:34
  Typ MIME: application/pdf