BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576935

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/269/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji
Uchwała nr XXXIV/269/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006".

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ), art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.[2] ) W związku z uchwałą nr XVI/113/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie za rok 2004 z realizacji "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001,
Nr 273, poz. 2703.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawą prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm). Przepis ten stanowi, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej. Ponadto uchwała nr XXIX/227/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2005 r. określa termin przyjęcia sprawozdania za rok 2004 z realizacji ww. programu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.269.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 702KB
  Data dodania: środa, 25 maja 2005, godz. 08:02
  Typ MIME: application/pdf