BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575883

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/275/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007
Uchwała nr XXXIV/275/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007.
<


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXIX/226/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007, zmienionej uchwałą Nr XXXII/244/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007 oraz uchwałą nr XXXII/262/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 - 2007, wprowadza się kolejne zmiany, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167 poz. 1759.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/275/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005 – 2007.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zarząd Powiatu zaakceptował wniosek Publicznego Specjalistycznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu na zakup aparatury medycznej. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 100.000,- zł.
Zakupy inwestycyjne dotyczą: mikrotronu saneczkowego (zadanie to było przewidziane uprzednio do sfinansowania w całości ze środków PSZOZ) oraz zakupu wideogastroskopu. Inwestycje te pozwolą zastąpić sprzęt zużyty w znacznym stopniu, eksploatowany ok. 20 lat, uniemożliwiający uzyskanie wiarygodnego wyniku badania. W/w zadania powodują konieczność zmodyfikowania WPI na lata 2005 - 2007.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż "do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.275.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 56KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 13:17
  Typ MIME: application/pdf