BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575973

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/277/05
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/277/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l]) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.[2]),
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2004 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2004 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/277/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2004 r.

Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia' absolutorium organowi wykonawczemu.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Rada Powiatu w Inowrocławiu 22 głosami "za", przy 0 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących udzieliła Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2004 rok.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal.1.277.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 593KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 14:02
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.2.277.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 192KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 14:03
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.3.277.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 322KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 14:04
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.4.277.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 176KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 14:05
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.5.277.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 131KB
  Data dodania: środa, 1 czerwca 2005, godz. 14:06
  Typ MIME: application/pdf