BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575878

Data: 27 kwietnia 2005r.
Nr uchwały: XXXIV/278/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego
UCHWAŁA NR XXXIV/278/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 3 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz.1593, z późn. zm.[1]) w związku z §3, §6 - §8 i § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz. 264, z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego, z późn. zm., § 1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pana Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego w wysokości:

1. wynagrodzenie zasadnicze - 5.200,00 zł
2. dodatek funkcyjny - 1.920,00 zł
3. dodatek za wieloletnią pracę 20% - 1.040,00 zł
4. dodatek specjalny 40% - 2.848,00 zł

Łącznie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi- 11.008,00 zł słownie: (jedenaście tysięcy osiem złotych 00/100)."

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 71.
[2] Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 47, poz. 448 oraz z 2005r. Nr 23, poz.192 i Nr 34, poz. 309.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXIV/278/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU

z dnia 27 kwietnia 2005 r.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne:
Od 2002r. tj. wyboru Pana Leonarda Maciejewskiego na Starostę Inowrocławkiego i ustalenia uchwałą nr II/15/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego oraz uchwałą nr X/59/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Inowrocławskiego Pana Leonarda Maciejewskiego do dnia 30 listopada 2004r. kwota wynagrodzenia nie była zwiększana. Uchwałą nr XXVIII/224/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 24 listopada 2004r. ustalono zmianę wysokości wynagrodzenia Pana Starosty od 1 października 2004r. o 3 %. Pan Leonard Maciejewski kieruje jednym z największych powiatów w Polsce. Przyjęty 25 lutego 2004r. przez Radę Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XX/127/2004 budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004r. zakładał 3 milionowy deficyt. Prowadząc racjonalną i oszczędną gospodarkę posiadanymi środkami, wykonany został bez posiłkowania się kredytem. W roku 2004 po raz pierwszy pozyskano środki unijne na stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do znaczących osiągnięć Pana Starosty należy zaliczyć rozpoczętą z pozytywnym skutkiem restrukturyzację Domów Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych. W roku ubiegłym zakończono realizację inwestycji pod nazwą "budowa sali sportowo-widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy", na bazie której powołano Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy. Poprawił się styl pracy pracowników, o czym świadczy znikoma liczba składanych przez obywateli skarg.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 33, poz. 264, z 2004 r. Nr 47, poz. 448 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 192 i Nr 34, poz. 309). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, z tabeli stanowisk, kwot wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i wymagań kwalifikacyjnych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw wynika, że starosta w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 4.030 zł do 5.200 zł, dodatku funkcyjnego w wysokości od 1.380 zł do 1.920 zł oraz. zgodnie z § 7 cyt. rozporządzenia staroście przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Pracownikowi samorządowemu przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Ustalone na podstawie w/w rozporządzenia wynagrodzenie Pana Leonarda Maciejewskiego Starosty Inowrocławskiego nie przekracza w ciągu miesiąca maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych tj. siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 278, poz. 2755) kwota bazowa wynosi 1.701,22 zł.
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka