BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576238

Data: 27 kwietnia 2005 r.
Nr uchwały: XXXIV/280/05
Dotyczy: rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXIV/280/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 kwietnia 2005 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Ciupy na działania Starosty Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [1] ) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Uznać skargę Pana Jana Ciupy za bezzasadną.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Pismem z 22 lutego 2005 r. Pan Jan Ciupa zwrócił się do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zmian organizacyjnych dotyczących obsługi mieszkańców w sprawach komunikacyjnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu, zgodnie z obowiązującą procedurą, przekazała wniosek Pana Jana Ciupy Staroście Inowrocławskiemu, który w piśmie skierowanym do zainteresowanego z 15 marca 2005 r. (OSO.0718-16/2005) udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
Pan Jan Ciupa uznał przedłożone uzasadnienie Starosty Inowrocławskiego za niewystarczające, bo 31 marca 2005 r. wniósł skargę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Postanowieniem skierowanym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2005 r. (SKO-4203/34/05), przekazano według właściwości wniosek Pana Jana Ciupy Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu, która dostarczyła go do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Inowrocławiu.
Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 22 kwietnia 2005 r. zapoznała się szczegółowo z istniejącą w sprawie dokumentacją, przeprowadziła analizę wyjaśnień udzielonych zainteresowanemu i uznała skargę Pana Jana Ciupy na działanie Starosty Inowrocławskiego za bezzasadną.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym Rada Powiatu rozpatruje skargi złożone na Starostę.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka