BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577067

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/281/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.
Uchwała nr XXXV/281/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2004 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] -zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.l055 i Nr 167 poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Od maja 2002 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego zadania z zakresu integracji europejskiej realizuje Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej, które na mocy Uchwały Nr XIII/91/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu funkcjonuje w strukturze Wydziału Rozwoju i Promocji.
Dziś, patrząc z perspektywy dwóch minionych lat, podkreślić należy, iż Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej rozwinęło się, zyskało nowych partnerów a zakres zadań realizowany między innymi w ramach Planu Rozwoju Lokalnego jest coraz szerszy. Proces ten stał się szczególnie widoczny, od kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Zgodnie z planem pracy, Zarząd Powiatu przedkłada pod obrady Rady projekt stosownej uchwały wraz z załącznikiem będącym całorocznym sprawozdaniem z działalności Powiatowe- go Centrum Integracji Europejskiej z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4.ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż "do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.281.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,2MB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 13:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal.281.cd.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 959KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 13:22
  Typ MIME: application/pdf