BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575963

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/282/05
Dotyczy: zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Uchwała nr XXXV/282/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [l1]

uchwala się, co następuje:

§1


W "Regulaminie udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005", stanowiącym załącznik do uchwały nr:XXV/189/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej", zmienionym uchwałą nr XXVI/198/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 września 2004r. oraz nr XXX/232/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004r., § 3 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
,,4. Stypendium wypłacane jest w okresie nie dłuższym niż 10 miesięcy, tj. od września 2004 r. do czerwca 2005 r."

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162;poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055. Nr 167. poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Uchwałą nr XXV/189/2004 z dnia 28 lipca 2004 r. Rady Powiatu w Inowrocławiu ustalono zasady udzielania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", schemat I "Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej".
Załącznik do tej uchwały stanowił "Regulamin udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, prowadzonych i dotowanych przez Powiat Inowrocławski w roku szkolnym 2004/2005", który uległ zmianie na podstawie uchwały Rady Powiatu nr XXVI/198/2004 z dnia 29 września 2004 r. oraz uchwały Rady Powiatu nr XXX/232/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r.
Z powodu kolejnych zmian zasad realizacji udzielania i rozliczania stypendiów, uchwałę niniejszą podejmuje się w celu umożliwienia dokonania wypłat stypendiów uczniom w różnych kwotach miesięcznych, w ten jednak sposób, aby ogólna kwota stypendium w roku szkolnym 2004/2005 nie przekroczyła przyznanych środków.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który stanowi iż podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów należy do wyłącznej właściwości rady powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski