BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577060

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/283/05
Dotyczy: ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko - pomorski system stypendialny "Szansa dla żaka", wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
Uchwała nr XXXV/283/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko - pomorski system stypendialny "Szansa dla żaka", wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. [l] ) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:


§1


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu stypendialnego dla studentów Kujawsko - pomorski system stypendialny" Szansa dla żaka ", wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§2


Kwota zabezpieczenia, o którym mowa w § 1 nie może przekraczać 112.813,22 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset trzynaście złotych dwadzieścia dwa grosze).

§3


Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 do dnia 30 listopada 2009 r.

§4


Traci moc uchwała nr XXX/235/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


6 grudnia 2004 r. Powiat Inowrocławski "Partner" zawarł umowę z Miastem Bydgoszcz "Beneficjent" o dofinansowanie projektu stypendialnego dla studentów - Kujawsko - pomorski system stypendialny" Szansa dla Żaka" wdrażanego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. W przesłanym przez Miasto Bydgoszcz Aneksie do ww. umowy ulega zmianie paragraf 6 umowy, zgodnie z którym do 30 maja 2005 r. "Partner" wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie ustala się na okres od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2009 r.
W związku z powyższym traci moc uchwała m XXX/235/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Z powołanego przepisu wynika, iż jednostka samorządu terytorialnego może udzielić poręczeń i gwarancji określając termin i wysokość zabezpieczenia.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski