BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577052

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/284/05
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Uchwała nr XXXV/284/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć sprawozdanie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z
2004 r. Nr 102, poz. 1055.


Uzasadnienie


Przyjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu Zarząd Powiatu występuje do Rady z inicjatywą przyjęcia sprawozdania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z zimowego utrzymania dróg powiatowych w formie uchwały.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust. 6 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż rada powiatu rozpatruje sprawozdania z działalności zarządu powiatu, a w związku z tym, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządzanie drogami powiatowymi zostało przekazane Zarządowi Dróg Powiatowych, sprawozdanie składa dyrektor ZDP.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.284.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 497KB
  Data dodania: piątek, 10 czerwca 2005, godz. 07:47
  Typ MIME: application/pdf