BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575941

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/286/05
Dotyczy: realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 Dźwierzchno- Złotniki Kujawskie".
Uchwała nr XXXV/286/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 Dźwierzchno- Złotniki Kujawskie".

Na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm [1] )

uchwala się, co następuje:

§1


Podjąć czynności mające na celu realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2368 C Dźwierzchno- Złotniki Kujawskie.

§2


Przyjąć treść porozumienia określającego warunki finansowania i realizacji zadania określonego w § 1, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
Środki na przedmiotową inwestycję zagwarantowane zostały w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na podstawie uchwały nr XXXII/23 7/04 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2005 rok z późniejszymi zmianami, w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na podstawie uchwały nr XXXII/245/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego oraz w uchwale nr XXXII/244/05 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 21 lutego 2005r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2005- 2007.
Konieczność podjęcia niniejszej uchwały podyktowana jest także wymogami Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na etapie oceny wniosku aplikacyjnego.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi w szczególności art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.286.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 208KB
  Data dodania: piątek, 10 czerwca 2005, godz. 08:13
  Typ MIME: application/pdf