BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601402

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/288/05
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.
Uchwała nr XXXV/288/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.

w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1] ) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.[2] )

uchwala się, co następuje:

§1


Przekształcić z dniem 1 lipca 2005 r. Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu w filię Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

§2


Majątek trwały i mienie ruchome będące w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu staje się z dniem przekształcenia majątkiem i mieniem Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie.

§3


Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§4


Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie przejmuje pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz.114.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.
W perspektywie przenoszenia ciężaru finansowania całokształtu zadań w zakresie całkowitego finansowania dps-ów przez samorząd powiatowy koniecznym staje się poszukiwanie rozwiązań mających na celu zmiany organizacyjne w systemie instytucjonalnej pomocy społecznej w Powiecie Inowrocławskim.
Zamierzonym efektem ww. zmian organizacyjnych będzie m. in. zmniejszenie kosztów stałych funkcjonowania tych jednostek i obniżenie kosztu utrzymania mieszkańców, bez ograniczenia dostępności oraz przy zachowaniu standardu obowiązujących podstawowych usług i dotychczasowej liczby miejsc rzeczywistych.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Przepisy te stanowią, iż do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Ponadto art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) stanowi, iż gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (..) tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno - prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Powiat Inowrocławski jako organ prowadzący osiem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych zarówno do utrzymania bazy, jak również do zapewnienia możliwości stabilnego ich funkcjonowania na najbliższe lata.


Starosta
Leonard Maciejewski