BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575925

Data: 1 czerwca 2005 r.
Nr uchwały: XXXV/291/05
Dotyczy: przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.
Uchwała nr XXXV/291/05
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 1 czerwca 2005 r.


w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Inowrocławiu dotyczącej planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół, profili kształcenia.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. [1])

uchwala się, co następuje:

§1


Przyjąć informację Zarządu Powiatu, dotyczącą planowanego naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych pod kątem rodzajów szkół i profilów kształcenia.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[1] -zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003r. nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych to niezmiernie istotny element kształtowania zadań edukacyjnych na terenie powiatu. Przedstawiony w informacji materiał powstał w wyniku przeprowadzonej we wszystkich trzecich klasach gimnazjów powiatu inowrocławskiego ankiety oraz analizy wyboru szkół w ciągu ostatnich 2 lat. Pozwala to ustalić liczbę oddziałów klas pierwszych w poszczególnych szkołach oraz określić w miarę precyzyjnie preferowane kierunki kształcenia. Analiza planowanego oraz przeprowadzonego naboru może stanowić też ważną przesłankę kształtowania sieci szkolnej na terenie powiatu.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), który mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.291.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 639KB
  Data dodania: czwartek, 9 czerwca 2005, godz. 12:18
  Typ MIME: application/pdf