BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575898

Data: 29 czerwca 2005r.
Nr uchwały: XXXVI/296/05
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II
UCHWAŁA NR XXXVI/296/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) oraz § 1 ust. 3 i ust. 4 Ramowego Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późn. zm.[2]) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[3]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadać Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imię Jana Pawła II.

§ 2. Wymieniony w § 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu będzie nosił nazwę "Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koscielcu im. Jana Pawła II".

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75.
[3] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141.UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXXVI/296/05
RADY POWIATU W INOWROCŁAWIU
z dnia 29 czerwca 2005r.


w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II.


Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne. Do organu prowadzącego wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu imienia Jana Pawła II.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), który mówi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu w związku z § 1 ust. 3 i 4 Ramowego Statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego, stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) liceum ogólnokształcącemu imię nadaje organ prowadzący na wniosek rady liceum lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do zespołu szkół.


STAROSTA
Leonard Maciejewski